DOING OUR BIT FOR THE ENVIRONMENT

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ - ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πώς παραμένουμε σε συμμόρφωση

Δήλωση του Κανονισμού REACH των Ουσιών που προκαλούν Μεγάλη Ανησυχία

Ο Κανονισμός αριθ. 1907/2006 για την αξιολόγηση, αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007. Σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ έρχονται αντιμέτωπες με ορισμένες υποχρεώσεις ως κατασκευαστές, εισαγωγείς ή/και προμηθευτές. Μία από τις βασικές υποχρεώσεις είναι εκείνη της κοινοποίησης πληροφοριών που αφορούν τις ουσίες στα προϊόντα (άρθρο 33).

Άρθρο 33: Πληροφορίες για τους Παραλήπτες και τους Πελάτες

Βάσει του άρθρου 33 του κανονισμού REACH απαιτείται από τους προμηθευτές να ενημερώνουν τους παραλήπτες και να απαντούν σε αιτήματα καταναλωτών για το εάν ένα προϊόν περιέχει περισσότερο από 0,1% (κατά βάρος) ουσίας που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) που βρίσκεται στον κατάλογο προτεινόμενων ουσιών SVHC όπως αυτός δημοσιεύθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού REACH για την ασφαλή χρήση του προϊόντος, η JTI σας ενημερώνει για την ύπαρξη των ακόλουθων SVHC τα οποία περιέχονται στο προϊόν Logic Compact σε συγκέντρωση πάνω από 0,1% κατά βάρος (w/w).

Ουσία CAS no. Το συγκεκριμένο προϊόν επηρεάζεται Εφαρμογή Πληροφορίες ασφαλούς χρήσης
1,3- προπανοσουλτόνη 1120-71-4 Ο ηλεκτρολύτης για τη μπαταρία Logic Compact περιέχει 1,3- προπανοσουλτόνη πάνω από 0,1% κατά βάρος Ηλεκτρολύτης στην μπαταρία Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία WEEE, η μπαταρία Logic Compact δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Ανατρέξτε στις οδηγίες WEEE που συνοδεύουν το προϊόν σχετικά με τα σωστά κανάλια διάθεσης και ανακύκλωσης.

Η JTI διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιήσει και να τροποποιήσει αυτήν την ανακοίνωση, κατά τον τρόπο που κρίνει απαραίτητο ή ενδεδειγμένο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό REACH, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ECHA

Ο κατάλογος προτεινόμενων ουσιών SVHC είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ECHA

Συμμόρφωση με την Οδηγία WEEE

Οι κανονισμοί σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) αποσκοπούν στη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που αποτίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή που φέρει το σύμβολο του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου πρέπει να απορριφθεί ξεχωριστά από τα συνήθη οικιακά απορρίμματα

Στη Logic διασφαλίζουμε ότι τα προιόντα μας αποσύρονται με υπεύθυνο τρόπο.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γνωρίζουμε τα προϊόντα μας, τα συστατικά τους και τις εκπομπές ρύπων.

1 Χρησιμοποιούμε αρωματικές ουσίες κατάλληλες για τρόφιμα και φαρμακευτικής ποιότητας νικοτίνη, προπυλενογλυκόλη (PG) και φυτική γλυκερίνη (VG) στα υγρά επαναπλήρωσης μας. Μπορεί να ακούγεται περίπλοκο, αλλά πραγματικά είναι πολύ απλό. Χρησιμοποιούμε αυτά τα συστατικά για να εξασφαλίσουμε μια ποιοτική εμπειρία.

2 Ως μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων μας, περνούμε τα υγρά επαναπλήρωσης μας μέσα από εκτεταμένες δοκιμές (εσωτερικά και εξωτερικά) για να εξασφαλίσουμε ότι οι γεύσεις μας θα ανταποκρίνονται πάντα στις προσδοκίες σας.

3 Για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις συσκευές μας, τα pods, οι κάψουλες και οι φιάλες που έρχονται σε επαφή με το υγρό επαναπλήρωσης, τους ατμούς και το στόμα σας, χρησιμοποιούμε υλικά κατάλληλα για τρόφιμα.

4 Τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με τα σχετικά διεθνή κανονιστικά πρότυπα και οι έλεγχοι συμμόρφωσης εκτελούνται από εξωτερικά παγκόσμια διαπιστευμένα εργαστήρια. Ανατρέξτε στην σημείωση παρακάτω (επόμενη σελίδα) για να δείτε τη λίστα των σχετικών διεθνών κανονιστικών προτύπων.

5 Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας.

6 Ως μέρος της συνεχιζόμενης διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων μας, όλα τα υγρά επαναπλήρωσης και οι ατμοί μας υπόκεινται σε τοξικολογικούς ελέγχους / εκτιμήσεις.

Τα προϊόντα μας ελέγχονται ως προς την ηλεκτρική τους ασφάλεια.

7 Διεξάγουμε ελέγχους ασφαλείας και λειτουργίας για να διασφαλίσουμε ότι οι συσκευές μας και τα εξαρτήματά τους λειτουργούν όπως προβλέπεται.

8 Εφαρμόζουμε έλεγχο φόρτισης που βοηθά να διασφαλιστεί η ασφάλεια κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.

ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

IEC 60335-1

Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

IEC 60950-1

Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

IEC 62133

Δευτερογενή στοιχεία και μπαταρίες που περιέχουν αλκαλικούς ή άλλους μη ηλεκτρικούς ηλεκτρολύτες - Απαιτήσεις ασφαλείας για φορητά σφραγισμένα δευτερογενή στοιχεία και για μπαταρίες που κατασκευάζονται από αυτά για χρήση σε φορητές εφαρμογές

Οδηγίας 2011/65 / ΕΚ

Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών

UN 38.3

Δοκιμές μεταφοράς για μπαταρίες λιθίου μετάλλου και ιόντων λιθίου

EN 55014-1

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές - Μέρος 1: Εκπομπές

EN 55014-2

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές - Μέρος 2: Ασυλία - Πρότυπο οικογένειας προϊόντων

EN 60335-1

Οικιακές και παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

EN 60950-1

Εξοπλισμός τεχνολογίας πληροφοριών - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

EN 62133

Δευτερογενή στοιχεία και μπαταρίες που περιέχουν αλκαλικούς ή άλλους μη ηλεκτρικούς ηλεκτρολύτες - Απαιτήσεις ασφαλείας για φορητά σφραγισμένα δευτερογενή στοιχεία και για μπαταρίες που κατασκευάζονται από αυτά για χρήση σε φορητές εφαρμογές

Οδηγία περί μπαταριών 2006/66 / ΕΚ

Κανονισμός REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006